Referenser

Visby Ängar, Gotland

Projektledare, nybbyggnation av 71 st lgh.

Visby Gärde, Gotland

Projektledare, nybbyggnation av 46 st lgh.

Lilla Sköndal, Stockholm

Samordnande byggledare och BAS-U.

 

Kv Kobra, Telefonplan

Projekteringsledare gällande infrastrukturen till projektet.

Kv Pumpen, Kallhäll

Byggledare gällande infrastrukturen till projektet.

Finnboda, Nacka

Byggledare för reparation av kaj K i Finnboda.

Västra Djurgårdsstaden, Stockholm

Byggnation av gator och vägar innehållande pålningsarbeten, påldäck, VA-ledningar samt media.

Arbetschef

Kv Kairo, Upplands-Väsby

Entreprenaden omfattade gatuarbeten. Hela området byggdes ut med kommunalt VA och ny vägbelysning. VA-arbetena omfattade bland annat: nyanläggning av pumpstation samt ombyggnad av befintlig pumpstation inkluderande tillhörande idrifttagning av dessa. Projektet inkluderade även rivning av asfalt med förhöjda halter av PAH.

Arbetschef

Kistahöjden, Stockholm

Exploateringsarbeten för nytt bostadsområde, Totalentreprenad, omfattar berg- och jordschakt samt inkluderar nybyggnationer av gator, VA, läggning av media samt finplanering. Projektet inkluderar tillhörande projektering. 

Arbetschef samt projekteringsledare mark/VA

Kv Rosenborg 3, Solna

Totalentreprenad, omfattar grundläggnings- och markarbeten för anläggande av större kontorsbyggnad. Ingående arbetsmoment är bl a schakt, grundläggning, pålning och spont. Entreprenaden uppförs enligt certifieringen LEED Platinum.

Arbetschef och projekteringsledare mark/VA

Gång- och cykelväg, Visby

Byggnation av 10 km gång och cykelväg med tillhörande rörbro. I entreprenaden ingick även att anlägga passage för grodor.

Arbetschef

E-18 Kymlingelänken, Stockholm

Vägbyggnad

I entreprenaden ingick bergsprängning, pålningsarbeten omläggning av Igelbäcken samt byggnation av gång- och cykelbro över Kymlingelänken.

Arbetschef

Drift- och underhåll

Mångårig erfarenhet av drift- och underhåll åt Trafikverket samt kommunal verksamhet.

Områdeschef